Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015.

Theo Quyết định, Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015.Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng gồm Thứ trưởng Bộ Bộ VH,TT&DL Đặng Thị Bích Liên (Phó Chủ tịch thường trực); Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà.Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc, các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 75% số thành viên của Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.Các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu phải đạt ít nhất 90% số phiếu đồng ý của tổng số các thành viên Hội đồng. Trường hợp thành viên Hội đồng vắng mặt, Ban Thư ký có trách nhiệm lấy phiếu bầu theo quy định.Sau khi tổng hợp kết quả xét tặng danh hiệu 'Nghệ nhân Ưu tú' trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và tiếp thu ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có), Hội đồng trình hồ sơ đến Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương).Trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, các nghệ nhân được coi là các 'báu vật nhân văn sống'. Việc tôn vinh họ bằng các danh hiệu chính thức của Nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng. Theo Bộ VH,TT&DL, tính đến ngày 02/02/2015, Bộ VH,TT&DL đã nhận được 736 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất của 56 Hội đồng cấp tỉnh gửi về Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ.Hát xoan Phú Thọ.


Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015 nhằm xét chọn, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước ở các lĩnh vực: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015.Thực hiện quy trình, thủ tục xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ quy định tại Điều 14 Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đăng tải danh sách 736 hồ sơ được Hội đồng cấp tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” để lấy ý kiến nhân dân:Kết quả của Hội đồng cấp Nhà nước sẽ được Bộ VH,TT& DL đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ (chinhphu.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ VHTTDL (bvhttdl.gov.vn). Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc sau khi Hội đồng cấp Nhà nước họp.Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” sẽ được Bộ VHTTDL tổ chức sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước.Trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, các nghệ nhân được coi là các 'báu vật nhân văn sống'. Việc tôn vinh họ bằng các danh hiệu chính thức của Nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng. Theo Bộ VH,TT&DL, tính đến ngày 02/02/2015, Bộ VH,TT&DL đã nhận được 736 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất của 56 Hội đồng cấp tỉnh gửi về Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ.Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015 nhằm xét chọn, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước ở các lĩnh vực: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015.Thực hiện quy trình, thủ tục xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ quy định tại Điều 14 Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đăng tải danh sách 736 hồ sơ được Hội đồng cấp tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” để lấy ý kiến nhân dân:Kết quả của Hội đồng cấp Nhà nước sẽ được Bộ VH,TT& DL đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ (chinhphu.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ VHTTDL (bvhttdl.gov.vn). Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc sau khi Hội đồng cấp Nhà nước họp.Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” sẽ được Bộ VHTTDL tổ chức sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước.
Xem thêm:
Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới lần 2
Đại gia đình 7 đời gìn giữ mạch chảy Ca trù đất Thăng Long
Các địa phương chỉ “mơ” danh UNESCO, “lờ” danh hiệu quốc gia?
Theo Thể thao & Văn hóa

Theo ngaynay.vn