[replacer_a]
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
————***———-

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN
Số: ………………..
(V/v:Góp vốn dự án: Dự Án Khu nhà ở xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn (tên thương mại là Dự án BẢO LONG NEW CITY))

– Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015.

– Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 được Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014.


– Căn cứ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về Quy chế khu đô thị mới.

– Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18 tháng 08 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện quy chế khu đô thị mới Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính Phủ.

– Căn cứ quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Dự Án Khu nhà ở xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn

– Căn cứ quyết định số: 644/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở Dự Án Khu nhà ở xã Hương Mạc, thị xã Từ SơnHôm nay, ngày ….. tháng…….năm……... Hai bên chúng tôi gồm:
BÊN NHẬN GÓP VỐN (GỌI TẮT LÀ BÊN A): CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ BẢO LONG
Đại diện Ông : Trần Văn Giang – Chức vụ: Giám Đốc
Địa chỉ: : Kim Thiều – Hương Mạc – Từ Sơn – Bắc Ninh
Điện thoại :
MST : 2300 569 288
Số tài khoản : 1031008686868 tại Ngân hàng ABBANK – chi nhánh Từ Sơn
Số tài khoản (cá nhân): Nguyễn Thị Hòa 1031006688666 tại Ngân hàng ABBANK – chi nhánh Từ Sơn


BÊN GÓP VỐN (GỌI TẮT LÀ BÊN B):
Đại diện Ông (bà) :………………………………………… …………………


Năm sinh……………………………………… …………..………………….
Số CCCD ………………………………………… …………………………..
Địa chỉ ………………………………………… ……….…………………….
Số điện thoại…………………………………… ………..……………………
Sau khi thảo luận, hai bên thống nhất ký hợp đồng góp vốn với các điều khoản, điều kiện dưới đây:

ĐIỀU 1: ĐỒNG TIỀN SỬ DỤNG :

– Đồng tiền sử dụng trong giao dịch của hợp đồng này là đồng Việt Nam

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN:

– Mục đích sử dụng: Bên A sử dụng số tiền góp vốn của Bên B để phục vụ dự án.

Dự Án Khu nhà ở xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn (tên thương mại là Dự án BẢO LONG NEW CITY)

1. Tổng số tiền góp vốn là: ………………………………………..… ………….. (Bằng chữ: :……………………………….………… ……………………../).

ĐIỀU 3: THỦ TỤC GIAO NHẬN TIỀN


– Khi nhận tiền, Bên A lập 2 (hai) bản phiếu thu tiền, mỗi bên giữ 1(một) bản là
phần không thể tách rời của hợp đồng này.


ĐIỀU 4: QUYỀN ƯU TIÊN MUA SẢN PHẨM VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

1. Quyền ưu tiên mua sản phẩm: Khi sản phẩm của dự án Dự Án Khu nhà ở xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn (tên thương mại là Dự án Hợp đồng góp vốn dự án Bảo Long New City). Xây dựng xong hạng mục hạ tầng, hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bên B được quyền ưu tiên
mua ô đất như sau:

 • Mã lô:……………………..
 • Tên đường:………………
  • Diện tích:…………………
  • Đơn giá:……………………
   • Thành tiền:………………

   Bằng chữ: : ………………………………………… …………………………
   Giá trên đã bao gồm VAT (nếu có) nhưng chưa bao gồm tiền phí trước bạ, các laoij thuế, phí khác.
   2.Tiến độ góp vốn:

   Đợt 1: : Bên B nộp tiền đặt cọc cho Bên A số tiền 50.000.000Đ/lô (năm mươi triệu đồng trên một lô) ngay khi ký hợp đồng đặt cọc. Trong vòng 07 ngày Bên B nộp 30% số tiền của lô đất cho bên A (thành tiền:……., Bằng chữ: ………………………………………… ………./)
   (đã bao gồm tiền đặt cọc 50.000.000 đồng), đồng thời hai bên ký hợp đồng góp vốn.


   Đợt 2: Bên B nộp 40 % giá trị của lô đất ngày …./…/2020
   (thành tiền: …….., Bằng chữ: ………………………………………… …………../).


   Đợt 3: : Bên B nộp 25% giá trị của lô đất khi hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng (dự kiến 7 tháng từ ngày ký hợp đồng góp vốn).

   (thành tiền: …….., Bằng chữ: ………………………………………… …………../).

   Đợt 4: Bên B nộp 5% còn lại khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và Bên A sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng (Dự kiến trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất )

   (thành tiền: …………đ, Bằng chữ: ………………………………………… ……./).

   ĐIỀU 5: TRẢ NỢ TIỀN GÓP VỐN


   – Tổng số tiền vốn góp thực tế căn cứ theo phiếu thu tiền sẽ không được tính lãi và chuyển thành tiền thanh toán của Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

   ĐIỀU 6: DỰ KIẾN HẠ TẦNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

   – Dự kiến hạ tầng : Khoảng 8 tháng
   – Khi giao đất Bên A chịu trách nhiệm làm thủ tục cấp GCN QSD đất cho Bên B


   ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN


   1. Trách nhiệm của Bên B:
   – Nộp tiền góp vốn theo đúng khoản 3 Điều 4 của Hợp đồng này.


   – Nộp các khoản thuế và các khoản phí, lệ phí khác (nếu có) liên quan đến lợi ích phát sinh theo quy định pháp luật hiện hành.
   – Trường hợp Bên B chuyển nhượng Hợp đồng này cho bên thứ 3, Bên B phải
   làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định của Bên A


   2. Trách nhiệm của Bên A

   – Đảm bảo đầy đủ quyền hạn và năng lực thực hiện dự án.
   – Sử dụng vốn góp đúng mục đích và đúng quy định của pháp luật.
   – Bàn giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


   ĐIỀU 8: BẤT KHẢ KHÁNG

   1. Sự kiện bất khả kháng là những việc xảy ra do khách quan không lường trước và không thể kiểm soát bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như : thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh, động đất, dịch bệnh, chính sách, pháp luật của Nhà nước thay đổi… Bất kỳ việc không thực hiện hay chậm trễ thực hiện hợp đồng này do bất khả kháng đều không coi là vi phạm hợp đồng.

   2. Trong vòng 10 ngày kể từ khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị tác động phải gửi thông báo bằng văn bản cho bên kia và phải nhanh chóng tìm mọi biện pháp khắc phục trong khả năng cho phép.

   3. Hợp đồng này sẽ được tiếp tục thực hiện khi sự kiện bất khả kháng không còn hoặc khắc phục xong.

   ĐIỀU 9 : CÁC CAM KẾT CHUNG


   – Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các điều khoản đã ký trong hợp đồng. Nếu bên nào không thực hiện đúng với các điều khoản ghi trong hợp đồng thì bên đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   – Việc nộp tiền góp vốn chậm thì Bên B phải trả lãi cho Bên A 0,03% nhân với số ngày chậm theo hợp đồng. Nếu quá hạn 30 ngày không nộp hết số tiền góp vốn theo đúng tiến độ thanh toán như trong khoản 3 điều 4 của hợp đồng này thì coi như Bên B đã vi phạm hợp đồng này đồng thời chịu mất toàn bộ số tiền đã nộp cho Bên A và Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng góp vốn và Bên A có quyền bán lại lô đất đó cho người khác.

   – Mọi sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Hợp đồng này phải được các Bên đồng ý và được ký bằng phụ lục Hợp đồng này và khi đó phụ lục hợp đồng là phần không thể tách rời của Hợp đồng này.

   – Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu xảy ra tranh chấp, hai bên sẽ thương lượng, hoà giải. Nếu không thương lượng, hoà giải được, hai bên thống nhất đưa sự tranh chấp ra giải quyết tại toà án có thẩm quyền. Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng và bên sai phải chịu hoàn toàn án phí và những chi phí khác nếu có.

   – Hợp đồng này gồm 04 trang và 09 điều và được lập thành 03 bản tiếng việt, bên B giữ 01 bản và bên A giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

   – Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ được thanh lý khi hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc trong trường hợp bất khả kháng không thể khắc phục được.

Bảo Long New City

https://batdongsanhud.com/phap-ly-du...-new-city.html

https://batdongsanhud.com/thanh-toan...-new-city.html